بشقاب سفالی به قطر 30 سانت
استفاده شده از موزاییک 1.5* 1.5
و موزاییک5*5