آويز توپاز آفريقا همراه قاب نقره دست ساز.

فروش انواع سنگ در فروشگاه فانيان با ضمانتنامه كتبی انجام ميگردد.