چوب گردو و ریشه گردو
در طرح های مختلف قابل سفارش است