ساخته شده از صدف طبیعی مروارید و استیل طلایی رنگ ثابت و با کیفیت