ساخته شده از صدف مروارید طبیعی و برنز


در صورت عدم درخواست زنجیر قیمت آن کسر میشود.