گردنبند منجوق ژاپنی
با زنجیر استیل و آلومینیوم تقدیم میشود
رنگبندی دلخواه شما را در اسرع وقت آماده میکنیم