این ستها دست ساز و فقط یک نمونه موجود و نمونه ها عینن مثل هم در نمیاد