⚘ مانتوی سوزن‌دوزی با دست تولید انحصاری گالری صراحی ▫️
⚘ شال ‌با رودوزی‌های دستی تولید انحصاری گالری صراحی
⚘ کفش‌ رشتی‌دوزی با نخ ابریشم تولید انحصاری گالری صراحی
⚘ کیف تماما سوزن‌دوزی بلوچ ▫️