🌸 مانتوی تمام بخارادوزی تولید انحصاری گالری صراحی .
🌸 روسری دست‌دوزی شده تولید انحصاری گالری صراحی .
🌸 کفش‌های لژدار سوزن دوزی بلوچ تولید انحصاری گالری صراحی .