⚘ مانتوی سوزن‌دوزی تولید انحصاری گالری صراحی .
⚘ شال ‌با رودوزی‌های دستی تولید انحصاری گالری صراحی
⚘ کفش‌ نگارگری تولید انحصاری گالری صراحی
⚘ کیف ترکیب چرم طبیعی و چوب .