میز عسلی گودال ماهی ترکیب چوب و ررین با پایه چوب طبیعی